Download

Aplikasi

Sofware

Buku dan Ensiklopedia

  • lbnu Qayyim menulis panjang lebar dalam buku  “Panduan Hukum Islam – I’lamul Muwaqi’in“  ini tentang pemikian hukum Islam yang menjadi wacana publik pada masanya dan masa-masa sebelumnya. Penjelasannya mengungkapkan pro kontra persoalan seputar dasar-dasar hukum Islam seperti Qiyas, Istihsan, Qaul, shahabi, A’mal Ahlul madinah dan lain-lain.Polemik tersebut menjadi lebih menarik sebab dilengkapi dengan contoh-contoh dalam  berbagai persoalan hukum yang dihadapi masyarakat. Seperti masalah warisan, thaharah, haji, puasa, zakat, jual beli, sewa-menyewa dan lain-lain. Download